Pla d'estudis E.T. Agrícola, especialitat en Mecanització i Construccions Rurals

 • Estructura Primer cicle
   
 • Durada 3 anys
   
 • Crèdits
  • Troncals i obligatoris: 180
  • Optatius: 22,5
  • Lliure elecció: 22,5
  • Crèdits totals: 225
  • Projecte final de carrera: sí
 • Accés
  • Opció PAU LOGSE: Cientificotècnica, Ciències de la Salut
  • Opció COU: A Cientificotecnològica, B Biosanitària
  • CFGS i FP-2: només els que tenen accés
  • Prova d'accés per a majors de 25 anys
  • Descripció dels estudis

   L'enginyer tècnic agrícola especialista en Mecanització i Construccions Rurals gestiona, d'una forma respectuosa amb el medi ambient, l'execució de les infraestructures necessàries pel desenvolupament de l'activitat agrària, així com la maquinària i instal·lacions pròpies d'aquesta activitat.

  • Coneixements previs favorables

   Matemàtiques, física, química, biologia, dibuix, informàtica.

   Proves d'autoavaluació del nivell de les assignatures de primer curs

  • Característiques personals favorables

   Vocació per l'enginyeria industrial, la construcció, l'agricultura i el medi ambient. Capacitat analítica i pràctica. Capacitat de treball.

  • Requisits de permanència

   Els estudiants matriculats en qualsevol dels estudis que s'imparteixen a la UdL hauran de superar en el primer any acadèmic un mínim de 12 crèdits entre les matèries troncals i obligatòries. Es pot passar a segon curs aprovant, almenys, 7 de les 11 assignatures de primer.

  • Sortides professionals

 

  • Projecte i execució d'obres d'infraestructures rurals (camins, regs, concentracions parcel·laries, etc.)
  • Projectes d'edificacions agrícoles (naus, allotjaments ramaders, graners, etc.)
  • Projectes d'instal·lacions elèctriques, automatització, control, etc.
  • Tècnic d'empreses de maquinària agrícola, regs, informàtica agrària, etc.
  • Tècnic d'administracions públiques agràries: Unió Europea, Estat, comunitats autònomes, ajuntaments.
  • Exercici lliure de la professió: projectes, assessoria, consultoria, peritacions, direcció d'obres, estudis d'impacte ambiental, estudis de seguretat i salut laboral, etc.
  • Correspondència amb altres titulacions de la UdL