Objectius

Tenint en compte l’estadi en què es troben les relacions internacionals a la Universitat de Lleida, els objectius d'aquest programa d'internacionalització van dirigits a aconseguir resultats que es puguin constatar en la institució, en la qualitat dels seus dos principals processos, la docència i la recerca, en l'entorn sociocultural de la ciutat de Lleida i en els diferents col·lectius que composen la universitat: estudiantat, personal docent i investigador i personal d'administració i serveis.

Amb aquesta finalitat podem agrupar els objectius en 6 apartats:

A) Objectius relacionats amb la promoció de la qualitat de la docència 

   1. Disposar de la informació de l'oferta docent i dels tràmits administratius.
   2. Afavorir la docència impartida en altres llengües d’abast majoritari i en anglès i fer-la accessible via internet detectar quins dels àmbits de la UdL poden atreure especialment l’estudiantat estranger.
   3. Crear programes de formació en l’àmbit de la cooperació internacional.
   4. Oferir formació en temes de gestió de la multiculturalitat (factor considerat en les seves diverses vessants: des d’element necessari per a afavorir la convivència entre col·lectius -grups de recerca, estudiantat- fins a ser un requisit fonamental per a la docència).B) Objectius relacionats amb la promoció de la qualitat de la recerca

   5. Augmentar la transferència de tecnologia a nivell internacional.
   6. Augmentar el nombre de reunions i trobades científiques de caire.
   7. Oferir assessorament per a complimentar sol·licituds oficials adreçades a institucions internacionals -sobretot europees-, la qual cosa pot facilitar que els recercadors participin en un major nombre de projectes supranacionals.
   8. Identificar i traduir a l’anglès la informació necessària en temes de recerca i fer-la accessible via internet.C) Objectius en relació a l'estudiantat

   9. Augmentar la mobilitat de l'estudiantat que s’empara en el marc dels diversos convenis, així com incidir en la presència d’estudiantat estranger que fa front a la integritat de la matrícula.
   10.Augmentar les competències lingüístiques de l'estudiantat.D) Objectius en relació al personal docent i investigador

   11.Augmentar la mobilitat del personal docent i investigador, així com la participació en xarxes que incloguin centres d'altres països.
   12.Augmentar les competències lingüístiques del personal docent i investigador.
   13.Afavorir la captació de personal docent i investigador estranger.E) Objectius en relació al PAS

   14.Augmentar la mobilitat del PAS i la participació en xarxes que incloguin centres d'altres països.
   15.Augmentar les competències lingüístiques del PAS.F) Objectius relacionats amb l'entorn sociocultural de la ciutat de Lleida

   16.Promoure una visió internacional de tots els campus lligada a la imatge de Lleida-ciutat universitària.
   Caldria definir una imatge diferent per a destinacions diferents: pont cap a Europa per a Amèrica Llatina i viceversa, universitat d’atenció i tracte personalitzat per a socis europeus.
   17.Augmentar la captació a nivell internacional de recursos destinats al finançament de projectes de cooperació, impulsar la participació activa i efectiva en programes o projectes de cooperació desenvolupats en l’àmbit internacional i fer-ne partícip a l’entorn sociocultural de la ciutat de Lleida.