Pla d'estudis E.T. Forestal, especialitat en Indústries Forestals

 • Estructura Primer cicle
   
 • Durada 3 anys
   
 • Crèdits
  • Troncals i obligatoris: 180
  • Optatius: 22,5
  • Lliure elecció: 22,5
  • Crèdits totals: 225
  • Projecte final de carrera sí
  • Descripció dels estudis

   L'enginyer tècnic forestal de l'especialitat d'Indústries Forestals és un professional format tècnicament en l'aprofitament i transformació industrial dels productes forestals, amb la finalitat d'obtenir productes de qualitat i econòmicament rendibles d'una manera respectuosa amb el medi ambient.

  • Coneixements previs favorables

   Matemàtiques, física, química, biologia, dibuix, informàtica.

   Proves d'autoavaluació del nivell de les assignatures de primer curs

  • Característiques personals favorables

   Vocació per la natura, el medi ambient i l'activitat industrial. Capacitat analítica i pràctica. Capacitat de treball.

  • Requisits de permanència

   Els estudiants matriculats en qualsevol dels estudis que s'imparteixen a la UdL hauran de superar en el primer any acadèmic un mínim de 12 crèdits entre les matèries troncals i obligatòries. Es pot passar a segon curs aprovant, almenys, 7 de les 11 assignatures de primer.

  • Sortides professionals

 

  • Tècnic per la realització i execució d'estudis i projectes d'aprofitament i de transformació de matèries primes forestals (fusta, suro, resines, etc.).
  • Tècnic per la realització i execució de projectes de construcció d'indústries de primera transformació de productes forestals.
  • Tècnic de producció en indústries forestals.
  • Tècnic de control de qualitat en indústries forestals.
  • Tècnic d'empreses auxiliars: equips, additius, embalatges, comercialització, etc.
  • Tècnic d'administracions públiques agràries: Unió Europea, Estat, comunitats autònomes, ajuntaments.
  • Exercici lliure de la professió: projectes, assessoria, consultoria, peritacions, direcció d'obres, estudis d'impacte mediambiental, estudis de seguretat i salut laboral, etc.
  • Correspondència amb altres titulacions de la UdL