Graus

Grau Oficial en Biotecnologia (GBiotec)Gbiotec

El Grau de Biotecnologia forma als graduats en un conjunt de disciplines que integren les ciències de la vida i les ciències de l'enginyeria per aconseguir l'aplicació d'organismes, cèl lules i biomolècules a la producció de béns i serveis tant sanitaris, alimentaris (vegetals i animals) com mediambientals a diferents escales.

 

 

Grau Oficial en Ciència i Tecnologia d'Aliments (GCTA) GCSA

El grau en Ciència i Tecnologia dels Aliments de la Universitat de Lleida aporta una formació multidisciplinar i molt pràctica que permet una òptima capacitació per treballar en les diferents àrees de la  producció, qualitat, seguretat, recerca i innovació, tant en les empreses com en les administracions, entitats i centres de recerca relacionats amb l’elaboració dels aliments.

 

 

Grau Oficial en Enginyeria Agrària i Alimentaria (GEAA) GEAA

El Grau en Enginyeria Agrària i Alimentaria forma professionals tècnics capacitats pel disseny i la gestió dels sistemes productius agrícoles i ramaders, de les infraestructures en l’àmbit rural, així com de les indústries agràries i de transformació alimentària, amb la finalitat d'obtenir productes alimentaris de qualitat i altres bens útils per la societat, d’una forma econòmicament rendible, sostenible i respectuosa amb el medi ambient.

El Grau en Enginyeria Agrària i Alimentària és una titulació oficial que habilita legalment per a l'exercici de la professió d'Enginyeria Tècnica Agrícola en alguna de les següents quatre mencions: a) Enginyeria rural i ambiental, b) Hortofructicultura i jardineria, c) Indústries agràries i alimentàries i d) Producció agrària.

 

  

Grau Oficial en Enginyeria Forestal (GEF) GEF

L’Enginyeria Forestal és la branca de l’enginyeria que es dedica al medi natural. La formació que ofereix va adreçada a adquirir les capacitats necessàries per gestionar els monts, dissenyant i portant a terme la seva conservació i aprofitament òptims. Els estudis engloben aspectes biològics (botànica, zoologia, ...) i tècnics (erosió, repoblacions forestals, selvicultura, gestió dels aprofitaments, ...).

El Grau en Enginyeria Forestal habilita per a l'exercici de la professió d'Enginyer Tècnic Forestal.

 

Doble Grau Oficial en Veterinària i Ciència i Producció Animal (VET-CPA)GEF

El doble grau de Veterinària i Ciència i Producció Animal reuneix en un únic itinerari estudis que habiliten legalment per exercir la professió de Veterinari i estudis que permeten formar titulats experts en gestió i maneig d'animals de granja, especialment en quan a la gestió tècnica, econòmica, empresarial i sanitària amb la finalitat d'obtenir productes segurs, de qualitat i rendibles econòmicament d'una manera respectuosa amb el medi ambient.

 

Doble Grau en Enginyeria Forestal i en Conservació de la Natura (GEF-CON)GEF-CON

El Doble Grau en Enginyeria Forestal - Conservació de la Natura és una proposta acadèmica nova de la Universitat de Lleida, que pretén reforçar els coneixements de l'Enginyer Forestal sobre alguns àmbits professionals amb una demanda laboral creixent. Les matèries estudiades s'enfoquen cap a aspectes relacionats amb la potenciació de la biodiversitat, espais naturals, etc.