Pla d'estudis E.T. Agrícola, especialitat en Explotacions Agropecuàries

 • Estructura Primer cicle
 • Durada 3 anys
   
 • Crèdits
  • Troncals i obligatoris: 180
  • Optatius: 22,5
  • Lliure elecció: 22,5
  • Crèdits totals: 225
  • Projecte final de carrera: sí
  • Descripció dels estudis

   L'enginyer tècnic agrícola especialista en Explotacions Agropecuàries gestiona empreses ramaderes i/o agrícoles, amb la finalitat d'obtenir productes de qualitat i econòmicament rendibles d'una manera respectuosa amb el medi ambient.

  • Coneixements previs favorables

   Matemàtiques, física, química, biologia, dibuix, informàtica.

   Proves d'autoavaluació del nivell de les assignatures de primer curs

  • Característiques personals favorables

   Vocació per l'agricultura, la ramaderia i el medi ambient. Capacitat analítica i pràctica. Capacitat de treball.

  • Requisits de permanència

   Els estudiants matriculats en qualsevol dels estudis que s'imparteixen a la UdL hauran de superar en el primer any acadèmic un mínim de 12 crèdits entre les matèries troncals i obligatòries. Es pot passar a segon curs aprovant, almenys, 7 de les 11 assignatures de primer.

  • Sortides professionals

 

   • Gestió tècnica d'explotacions agrícoles extensives.
   • Gestió tècnica d'explotacions ramaderes.
   • Tècnic d'empreses de serveis agraris: maneig dels animals, instal·lacions ramaderes, llavors, maquinària, reg, productes fitosanitaris, adobs, informàtica agrària, etc.
   • Tècnic d'administracions públiques agràries: Unió Europea, Estat, comunitats autònomes, ajuntaments.
   • Exercici lliure de la professió: assessoria, consultoria, peritacions, direcció d'obres, estudis d'impacte mediambiental, estudis de seguretat i salut laboral, etc.