Pla d'estudis E.T. Agrícola, especialitat en Indústries Agràries i Alimentàries

Guies docents de cada assignatura, només en la versió en castellà

Primer Curs
Primer Quadrimestre   Segon Quadrimestre
Crèdits Assignatura   Crèdits Assignatura
6 Biologia   3 Ecologia (R)
6 Física I   3 Edafologia i climatologia
4,5 Matemàtica   4,5 Física i química d'aliments
6 Química general   6 Física II
3 Tècniques de representació   4,5 Matemàtica II
3 Topografia   6 Química orgànica i bioquímica
      6 Sistemes i productes animals
         
Segon Curs
Tercer Quadrimestre   Quart Quadrimestre
Crèdits Assignatura   Crèdits Assignatura
3 Electrotècnia   4,5 Bases de control de qualitat (R) (O)
4,5 Estadística (R)   3 Hidràulica (R) (O)
6 Fitotècnia (R)   4,5 Mètodes i equips informàtics (O)
6 Microbiologia general   4,5 Microbilogía d'aliments
6 Operacions bàsiques   3 Motors i màquines agroindustrials
4,5 Resistència de materials (R)   6 Processos a la indústria agroalimentària
4,5 Termotècnia   6 Sistemes auxiliars a la insustria agroalimentària (R)
         
Tercer Curs
Cinquè Quadrimestre   Sisè Quadrimestre
Crèdits Assignatura   Crèdits Assignatura
3 Avaluació de l'impacte ambiental   6 Projectes
4,5 Comptabilitat   12 Treball pràctic tutorat (O)
4,5 Economia      
4,5 Protecció de cultius      
         
Assignatures optatives  
Primer Quadrimestre   Segon Quadrimestre
Crèdits Assignatura   Crèdits Assignatura
3 Algorísmica i programació estructurada   3 Avaluació d'inversions
4,5 Aprofitament dels residus industrials   6 Construccions agràries (R)
6 Control de qualitat d'aliments (R)   3 Electrificació (R)
4,5 Fisiologia de l'alimentació humana   6 Enologia (R)
3 Indústria cervesera   4,5 Fabricació de pinsos i alimentació animal
3 Indústria dels cereals i derivats   6 Formigó armat i en massa
6 Indústria de conservació (R)   3 Indústria formatgera
6 Indústria de la llet i derivats   4,5 Indústria de la carn
3 Indústria d'olis i greixos   3 Indústries hortofructícoles
3 Indústria de sucs de fruita i derivats   3 Oleohidràulica i pneumàtica
6 Mètodes i tècniques d'anàlisi química (R)   3 Organització industrial
6 Química i física (R)   3 Valoració agrària i industrial
4,5 Química inorgànica (R)      
4,5 Química orgànica (R)      
6 Tècniques d'experimentació agrària      
         
         
Crèdits     %   Nota:
162 Crèdits troncals / obligatoris   72,70%   O: Assignatures obligatòries
40,5 Crèdits optatius   17,30%   R: Assignatures amb corequisits
22,5 Crèdits de lliure elecció   10%  
225 Crèdits totals      
  32 Assignatures troncals / obligatòries + TPT