ETSEAFIV_segell_SGIQ_catala
ETSEAFIV_segell_AcreditacioInstitucional_catala

Sistema de Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ)

La Universitat de Lleida ha dissenyat un Sistema de Garantia Interna de la Qualitat de les titulacions (SGIQ) que ha estat certificat per AQU Catalunya. El SGIQ garanteix que una titulació és gestionada d'acord a un conjunt de procediments establerts que es revisen contínuament per tal d'identificar els aspectes que es poden millorar. Cada facultat i escola de la UdL té el seu propi SGIQ, però gran part dels procediments que en formen part són comuns a tota la universitat.

El Sistema de Garantia Interna de la Qualitat de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agroalimentària i Forestal i de Veterinària es troba recollit en:

Mapa de processos del SGIQ

Enllaços d'interès:

Responsables

Comissió de Qualitat

Jaume Arnó, Cap d'Estudis de Qualitat i Coordinació.

Esther Serra, Gestora de la Qualitat i Suport a la Direcció.
Despatx: 1a planta, edifici de direcció (palauet)
qualitat.etsea@udl.cat
973 70 2503