Pla d'estudis E.T. Agrícola, especialitat en Mecanització i Construccions Rurals

Guies docents de cada assignatura, només en la versió en castellà


Primer Curs
Primer Quadrimestre   Segon Quadrimestre
Crèdits Assignatura   Crèdits Assignatura
6 Biologia (O)   3 Ecologia (R)
6 Física I   6 Edafologia i climatologia
4,5 Matemàtica   6 Motres de combustió interna
4,5 Geologia   6 Física II
3 Tècniques de representació   4,5 Matemàtica II (R)
3 Topografia I   3 Topografia II (R)
         
         
Segon Curs
Tercer Quadrimestre   Quart Quadrimestre
Crèdits Assignatura   Crèdits Assignatura
3 Electrotècnia   3 Electrificació (R)
4,5 Estadística (R)   6 Explotacions ramaderes
6 Fitotècnia (R)   6 Formigó armat i en massa (R)
4,5 Maquinària agrícola (R)   4,5 Mecànica de sòls (R)
4,5 Hidràulica i regs (R)   4,5 Mètodes i equips informàtics (O)
4,5 Resistència de materials (R)   3 Obres de terra (R)
4,5 Tractors (R)      
         
         
Tercer Curs
Cinquè Quadrimestre   Sisè Quadrimestre
Crèdits Assignatura   Crèdits Assignatura
3 Avaluació de l'impacte ambiental   6 Construccions agràries
4,5 Comptabilitat general   6 Projectes
4,5 Economia agrària   12 Treball pràctic tutorat (O)
4,5 Mecanització rural (R)      
4,5 Protecció de cultius      
         
         
Assignatures optatives  
Primer Quadrimestre   Segon Quadrimestre
Crèdits Assignatura   Crèdits Assignatura
3 Algorísmica i programació estructurada   3 Assaig de màquines (R)
6 Construccions ramaderes   3 Avaluació d'inversions
6 Cultius extensius (R)   6 Botànica agrícola (CP)
6 Cultius fruiters   4,5 Cultius i tecnologia d'hivernacles (R)
6 Horticultura general   6 Degradació i conservació de sòls
4,5 Instal·lacions mecanitzades   3 Fotointerpretació
3 Materials i tecnologies de taller   3 Oleohidràulica i pneumàtica
6 Química general (CP)   4,5 Projectes d'instal · lacions elèctriques (R)
6 Regs i drenatges (R)   6 Química orgànica i bioquímica (CP) (R)
6 Tècniques d'experimentació agrària   3 Valoració agrària i industrial
         
         
Crèdits     %   Nota:
159 Crèdits troncals / obligatoris   70,70%   O: Assignatures obligatòries
43,5 Crèdits optatius   19,30%   R: Assignatures amb corequisits
22,5 Crèdits de lliure elecció   10%   CP: Complements formació
225 Crèdits totals      
  32 Assignatures troncals / obligatòries + TPT