Pla d'estudis E.T. Agrícola, especialitat en Hortofructicultura i Jardineria

Guies docents de cada assignatura, només en la versió en castellà

Primer Curs
Primer Quadrimestre   Segon Quadrimestre
Crèdits Assignatura   Crèdits Assignatura
6 Biologia (O)   6 Botànica agrícola
6 Física   3 Ecologia (R)
4,5 Matemàtica I   6 Edafologia i climatologia
4,5 Motors i màquines (CQ)   4,5 Matemàtica II (R)
6 Química general   6 Química orgànica i bioquímica (R)
3 Topografia   3 Tècniques de representació (CQ)
         
         
Segon Curs
Tercer Quadrimestre   Quart Quadrimestre
Crèdits Assignatura   Crèdits Assignatura
4,5 Bases genètiques del material vegetal   4,5 Mètodes i equips informàtics (O)
3 Electrotècnia   4,5 Tecnologia de la Producció Fruitera (R)
4,5 Estadística (R)      
6 Fitotècnia (R)      
6 Fructicultura general (R)      
4,5 Hidràulica i regs (R)      
6 Jardineria      
4,5 Producció de planta ornamental      
4,5 Rresistència de materiales (R)      
         
         
Tercer Curs
Cinquè Quadrimestre   Sisè Quadrimestre
Crèdits Assignatura   Crèdits Assignatura
3 Avaluació de l'impacte ambiental   6 Patologia vegetal (R)
4,5 Comptabilitat general   6 Projectes
4,5 Economia agrària   12 Treball pràctic tutorat (O)
6 Entomologia agrícola      
6 Horticultura general      
6 Paisatgisme      
         
         
Assignatures optatives 
Primer Quadrimestre   Segon Quadrimestre
Crèdits Assignatura   Crèdits Assignatura
3 Algorísmica i programació estructurada   6 Agrometeorologia (R)
6 Cultius extensius (R)   3 Avaluació d'inversions
4,5 Fructicultura especial II (R)   6 Construccions agràries (R)
4,5 Maquinària agrícola (R)   3 Control de males herbes
6 Regs i drenatges (R)   6 Cultius hortícoles
6 Tècnicas d'experimentació agrària   4,5 Cultivos i tecnologia d'hivernacles (R)
      4,5 Cultius ornamentals
      6 Diagnòstic i maneig de la fertilitat de sòls (R)
      6 Formigó armat i en massa (R)
      3 Fotointerpretació
      6 Fructicultura especial I (R)
      4,5 Tecnologia de llavors
      3 Valoració agrària i industrial
         
         
Crèdits     %  Nota:
165 Crèdits troncals/obligatoris   73,30%    O: Assignatures obligatòries
37,5 Crèdits optatius   16,70%    R: Assignatures amb corequisits
22,5 Crèdits de lliure elecció   10%    CQ: Asig. canvio de quadrimestre
225 Crèdits totals      
  31 Assignatures troncals/obligatòries + TPT