Pla d'estudis E.T. Forestal, especialitat en Explotacions Forestals

 • Estructura Primer cicle
   
 • Durada 3 anys
   
 • Crèdits
  • Troncals i obligatoris: 180
  • Optatius: 22,5
  • Lliure elecció: 22,5
  • Crèdits totals: 225
  • Projecte final de carrera: sí
  • Descripció dels estudis

   L'enginyer tècnic forestal de l'especialitat d'Explotacions Forestals és un professional format tècnicament en la gestió dels recursos naturals (fonamentalment vegetació, fauna, sòl i paisatge) i, per tant, en el desenvolupament d'activitats tècniques adreçades al seu aprofitament i/o defensa i conservació.

  • Coneixements previs favorables

   Matemàtiques, física, química, biologia, dibuix, informàtica.

   Proves d'autoavaluació del nivell de les assignatures de primer curs

  • Característiques personals favorables

   Vocació per la natura i el medi ambient. Capacitat analítica i pràctica. Capacitat de treball.

  • Requisits de permanència

   Els estudiants matriculats en qualsevol dels estudis que s'imparteixen a la UdL hauran de superar en el primer any acadèmic un mínim de 12 crèdits entre les matèries troncals i obligatòries. Es pot passar a segon curs aprovant, almenys, 7 de les 11 assignatures de primer.

  • Sortides professionals

 

  • Tècnic per la realització i execució d'estudis i projectes de planificació i gestió dels recursos forestals.
  • Tècnic per la realització i execució d'estudis i projectes de restauració i defensa del medi natural.
  • Tècnic per la realització i execució d'estudis i projectes de protecció del medi ambient.
  • Tècnic per la realització i execució de projectes de construcció en l'àmbit de les seues competències.
  • Gestió tècnica d'explotacions forestals.
  • Tècnic d'empreses de serveis forestals: vivers, maquinària, tractaments fitosanitaris, informàtica agrària, etc.
  • Tècnic d'administracions pública agràries: Unió Europea, Estat, comunitats autònomes, ajuntaments.
  • Exercici lliure de la professió: projectes, assessoria, consultoria, peritacions, direcció d'obres, estudis d'impacte mediambiental, estudis de seguretat i salut laboral, etc.
  • Correspondència amb altres titulacions de la UdL