Pla d'estudis E.T. Forestal, especialitat en Explotacions Forestals

Guies docents de cada assignatura, només en la versió en castellà

Primer Curs
Primer Quadrimestre   Segon Quadrimestre
Crèdits Assignatura   Crèdits Assignatura
6 Biologia (O)   6 Botànica forestal I
6 Física   3 Ecologia (R)
4,5 Geologia   6 Edafologia i climatologia
4,5 Matemàtica I   4,5 Matemàtica II (R)
6 Química general   6 Química orgànica i bioquímica (R)
3 Tècniques de representació   3 Topografia II (R)
3 Topografia I   4,5 Zoologia
         
         
Segon Curs
Tercer Quadrimestre   Quart Quadrimestre
Crèdits Assignatura   Crèdits Assignatura
3 Electrotècnia   6 Dasometria i inventariat (R)
4,5 Estadística (R)   3 Hidràulica (R)
6 Hidrologia de superfície i conservació de sòls (R)   4,5 Mètodes i equips informàtics (O)
4,5 Resistència de materials (R)   4,5 Motors i màquines (CQ)
      4,5 Repoblacions (R)
      6 Silvicultura (R) (CQ)
      4,5 Vies forestals
         
         
Tercer Curs
Cinquè Quadrimestre   Sisè Quadrimestre
Crèdits Assignatura   Crèdits Assignatura
6 Aprofitament forestal (R)   6 Ordenació de forests (R)
3 Avaluació de l'impacte ambiental   12 Treball pràctic tutorat (O)
4,5 Comptabilitat general      
6 Defensa del bosc (R)      
4,5 Economia forestal      
3 Hidràulica torrencial (R)      
4,5 Pasturicultura      
6 Projectes      
         
         
Assignatures optatives
Primer Quadrimestre   Segon Quadrimestre
Crèdits Assignatura   Crèdits Assignatura
3 Algorísmica i programació estructurada   4,5 Aqüicultura
3 Aprofitaments secundaris no fusta (R)   3 Avaluació d'inversions
6 Construccions forestals   4,5 Botànica forestal II (R)
3 Control de plagues forestals   4,5 Ecologia forestal (R)
6 Gestió de la fauna (R)   6 Enginyeria hidrològica (R)
6 Tècniques d'experimentació forestal   6 Formigó armat i en massa (R)
3 Parcas Naturals   3 Fotointerpretació
      4,5 Maquinària forestal (R)
      6 Mètodes de camp en l'estudi del territori (R)
      4,5 Prevenció i extinció d'incendis forestals (R)
      6 Propagació i vivers forestals (R)
      3 Qualitat d'aigües superficials
      3 Valoració forestal
         
         
Crèdits     % Nota:
172,5 Crèdits troncals / obligatoris   76,60% O: Assignatures obligatòries
30 Crèdits optatius   13,40% R: Assignatures amb corequisits
22,5 Crèdits de lliure elecció   10% CQ: Assig. canvi de quadrimestre
225 Crèdits totals      
  35 Assignatures troncals / obligatòries + TPT