Pla d'estudis E.T. Agrícola, especialitat en Explotacions Agropecuàries

Guies docents de cada assignatura, només en la versió en castellà

Primer Curs
Primer Quadrimestre   Segon Quadrimestre
Crèdits Assignatura   Crèdits Assignatura
6 Biologia (O)   6 Botànica agrícola
6 Física   3 Ecologia (R)
4,5 Matemàtica I   6 Edafologia i climatologia
6 Química general   4,5 Matemàtica II (R)
3 Topografia   6 Química orgànica i bioquímica (R)
      3 Tècniques de representació
      3 Topografia II (R)
         
         
Segon Curs
Tercer Quadrimestre   Quart Quadrimestre
Crèdits Assignatura   Crèdits Assignatura
4,5 Bases genètiques del material vegetal   6 Fisiologia i genètica animal
3 Electrotècnia   4,5 Mètodes i equips informàtics (O)
4,5 Estadística (R)   4,5 Motors i màquines (CQ)
6 Fitotècnia (R)   6 Nutrició i sistemes de producció animal (R)
4,5 Hidràulica i regs (R)   6 Producció de remugants
4,5 Resistència de materials (R)      
         
         
Tercer Curs
Cinquè Quadrimestre   Sisè Quadrimestre
Crèdits Assignatura   Crèdits Assignatura
3 Avaluació de l'impacte ambiental   6 Patologia vegetal (R)
4,5 Compatibilitat general   6 Projectes
6 Cultius extensius (R)   12 Treball pràctic tutorat (O)
4,5 Economia agrària      
6 Entomologia agrícola      
4,5 Producció avícola      
4,5 Producció porcina      
         
         
Assignatures optatives  
Primer Quadrimestre   Segon Quadrimestre
Crèdits Assignatura   Crèdits Assignatura
3 Algorísmica i programació estructurada   6 Agrometeorologia (R)
6 Construccions ramaderes   3 Avaluació d'inversions
6 Horticultura general   4,5 Avicultura alternativa i cuniculicultura
4,5 Maquinària agrícola (R)   3 Control de males herbes
6 Regs i drenatges (R)   6 Cultius fruiters
6 Tècniques d'experimentació agrària   6 Diagnòstic i maneig de la fertilitat dels sòls (R)
      4,5 Fabricació de pinsos i alimentació animal
      6 Formigó armat i en massa (R)
      4,5 Organització i esquemes de millora animal
      6 Planificació i gestió d'explotacions ramaderes
      6 Producció de cereals, lleguminoses gra i oleaginoses (R)
      6 Producció de farratges (R)
      4,5 Producció d'oví i cabrum
      4,5 Residus i la seva aplicació al sòl
      4,5 Tecnologia de la reproducció animal(R)
      4,5 Tecnologia de llavors
      3 Valoració agrària
         
         
Crèdits     %   Nota:
168 Crèdits troncals / obligatoris   74,70%   O: Assignatures obligatòries
34,5 Crèdits optatius   15,30%   R: Assignatures amb corequisits
22,5 Crèdits de lliure elecció   10%   CQ: Assig. canvi de quadrimestre
225 Crèdits totals      
  32 Assignatures troncals / obligatòries + TPT