Plena matricula en els graus impartits a l’ETSEAFiV pel curs 2023-24

Descargar pdf
Façana original carroussel
Façana Edifici A

Un curs més es manté la tendència a l’ETS d’Enginyeria Agroalimentària i Forestal i de Veterinària de plena matricula en quan a alumnes de nou accés als 4 Graus i 2 Doble Graus que s’imparteixen a l’Escola en el curs 2023-24.

La taxa de cobertura (relació entre número d’alumnes matriculats i  places disponibles) és de 108%  en el conjunt dels graus al centre.

Les taxes de cobertura particulars per a cada titulació de Grau i Doble Grau assoleixen valors superiors al 90% en tots els casos, i son lleugerament superiors al 100% de cobertura en algunes titulacions.

ETS D'ENGINYERIA AGROALIMENTÀRIA I FORESTAL I DE VETERINÀRIA

Matricula Graus i Doble Graus (Curs 2023-24)

Titulació

Places

Matriculats

Cobertura

Biotecnologia

50

52

104%

Ciència i Tecnologia d'Aliments

40

36

90%

Enginyeria Agrària i Alimentària

60

70

116%

Enginyeria Forestal

40

37

92%

Conservació de la Natura i Enginyeria Forestal

25

27

108%

Veterinària i Ciència i Producció Animal

60

60

100%

 

En el cas de la matricula als 7 Màsters oficials que s’imparteixen a l’Escola, les xifres de matriculats a la majoria d’ells han augmentat respecte les xifres del curs passat i s’assoleixen valors força acceptables. En alguns màsters encara hi ha oberts últims períodes addicionals per a preinscripcions i matricula, per lo que hi ha la  possibilitat de que les xifres augmentin una mica més en quan al número definitiu de matriculats. En el cas dels dos màsters Erasmus Mundus de l’ambit forestal (MSc Mediterranema Forestry, MSc European Forestry) aquests tenen uns períodes diferents de preinscripcions i matricula, que encara no estan tancats.

ETS ENGINYERIA AGROALIMENTÀRIA I FORESTAL I VETERINÀRIA

Matricula Màsters (Curs 2023-24)

Titulació

Matriculats

Enginyeria Agronòmica

27

Enginyeria de Forests

20

Incendis Forestals

21

Gestió i Innovació en la Industria Alimentària

22

Protecció Integrada de Cultius

10

Sanitat i Producció Porcina

23